Aktivitātes

Eiropas politika ir darbības nozare, ko PROVIDUS uzsāka 2006.gadā. PROVIDUS mērķis ir sniegt ieguldījumu Latvijas kapacitātes audzēšanā, lai Latvijas balss – gan sabiedrības, gan oficiālā balss – rezonētu Eiropā. PROVIDUS arī sniedz ieguldījumu Latvijas sabiedrības izglītošanā par ES jautājumiem kopumā un atsevišķām politiku nozarēm, lai palīdzētu pilsoniskajai sabiedrībai kvalitatīvi piedalīties Eiropas politikas veidošanā, jēgpilni izvērtēt Latvijas valdības darbību ES līmenī un uzturēt amatpersonu atbildību sabiedrības priekšā. 

PROVIDUS strādā sekojošajās jomās: migrācijas un imigrantu integrācijas politika, iedzīvotāju līdzdalība ES lēmumu pieņemšanā un ES nākotnes jautājumi.

Pētniece: Dace Akule

 

Enerģētika

Enerģētika ir ikvienas ekonomikas viena no svarīgākajām nozarēm. Eiropas Savienībā tās lielās atkarības dēļ no importētiem energoresursiem, enerģētikas politikai tiek pievērsta īpaša uzmanība. Svarīgi mērķi ir atkarības mazināšana no dominējošiem piegādātājiem, piegādes avotu un ceļu dažādošana un enerģijas efektīvāka izlietošana, tā samazinot enerģijas patēriņa pieauguma tempu. ES stratēģijā 2020 minēti trīs prioritārie rīcības virzieni enerģētikā – CO2 izmešu apjoma samazināšana, energoefektivitātes būtiska uzlabošana, kā arī atjaunīgo resursu daļas palielināšana enerģijas gala patēriņā.

Latvijas enerģētikas politikai ir jāņem vērā Latvijas nacionālās intereses, taču nav iespējams un arī nepieciešams ignorēt ES politikas ietekmi. ES mērķis ir panākt lietotājam draudzīgu enerģētikas nozares darbību, liberalizējot elektroenerģijas un gāzes tirgus, veidojot jaunus vai labākus infrastruktūras savienojumus starp ES valstīm un dažādojot energoresursu piegādes iespējas. PROVIDUS mērķis ir padarīt informāciju un analīzi par enerģētikas politiku pieejamu un saprotamu iespējami plašākai sabiedrībai, lai tā būtu informēta par svarīgāko nozares politikā un spējīga izvērtēt, kāda ietekme iespējama viena vai otra lēmuma pieņemšanai vai nepieņemšanai.

Pētnieks: Reinis Āboltiņš