Aktivitātes

Labas pārvaldības jomā PROVIDUS uzsver indivīda attiecības ar valsti. PROVIDUS izpratnē laba pārvaldība nav mērāma tikai kā sekmīga attīstība, bet arī kā indivīdu līdzdalība politikas procesā, viņu spēja pieprasīt valsts atbildību un sistēmas kapacitāte nodrošināt taisnīgus risinājumus, kad indivīdi konfliktē ar valsti. Valsts kvalitātes jomā PROVIDUS veicina politisko partiju atbildību un kampaņas finanšu caurskatāmību, pastāvīgi vērtē un sekmē administratīvā procesa īstenošanas kvalitāti, piedalās publisko naudas līdzekļu, t.sk. struktūrfondu izlietošanas uzraudzībā, analizē un atbalsta korupcijas novēršanu, t.sk. stiprinot informācijas atklātību un tiesu atbildību. PROVIDUS pastāvīgi seko līdzi arī citām aktualitātēm valsts kvalitātes jomā, publiskajās diskusijās izsakot vērtējumus un ieteikumus par jautājumiem, kuros PROVIDUS ir ekspertīze.

Sabiedrības līdzdalība lēmumu pieņemšanā

21.gadsimta demokrātija vairs nav iedomājama bez aktīvas pilsoņu līdzdalības lēmumu pieņemšanā. Jaunās tehnoloģijas un inovatīvi līdzdalības risinājumi (piemēram, deliberatīvās apspriedes) paver nebijušas sadarbības un informācijas apmaiņas iespējas, kad parasts pilsonis un ievēlētie deputāti, ierēdņi var ikdienā kopīgi veidot labāku pārvaldi.

PROVIDUS pilsoniskās līdzdalības jomā sāka strādāt 2005.gadā, cenšoties ar politisko partiju regulējuma palīdzību paplašināt politisko partiju iekšējo demokrātiju. Šobrīd mērķis ir ambiciozāks – uzskatām, ka katram pilsonim būtu jābūt pārliecībai, ka viņa viedoklis pārvaldei un politiķiem ir svarīgs. Providus līdzdalības jomā darbojas trīs virzienos: 1)  piedāvājot pārvaldei un politiķiem risinājumus tam, kā sistēmiski uzlabot pilsoniskās līdzdalības iespējas, tās padarīt vienkāršākas un jēgpilnākas (izmaiņas regulējumā, iestāžu praksē); 2) apmācot un konsultējot pilsoniskos aktīvistus; 3) PROVIDUS arī veido pats savas līdzdalības platformas (piemēram, komunikācijas platforma vēlētājiem un amatpersonām gudrasgalvas.lv) un organizē inovatīvus pasākumus (piemēram, pilsoņu apspriedes).

Pētnieki: Iveta Kažoka, Linda Curika

Korupcijas novēršana, informācijas atklātība un tiesu atbildība

Korupcija ir publiskās darbības izkropļojums, kas ir pretrunā visām vērtībām, par ko PROVIDUS iestājas valsts kvalitātes jomā. PROVIDUS pastāvīgi analizē pretkorupcijas politikas attīstību Latvijā, speciāli šim nolūkam izdodot rakstu sēriju par korupciju un pretkorupcijas politiku „Korupcijas °C” (http://korupcijas-c.wikidot.com/). PROVIDUS arī apzinās, ka korupcijas mazināšana ir atkarīga ne tikai no pasākumiem, kas vērsti pret korupciju pašu par sevi, bet arī no valsts institūciju caurskatāmības un atbildības pakāpes. Tāpēc PROVIDUS analizē informācijas pieejamības praksi valsts struktūrās, t.sk. tiesībaizsardzības institūcijās, kā arī tiecas stiprināt tiesu sistēmai piederošo amatpersonu atbildību un darba kvalitāti. 

Pētnieki: Valts Kalniņš, Linda Austere, Iveta Kažoka 

Administratīvais process

Līdz ar Administratīvā procesa likuma stāšanos spēkā 2004. gada 1. februārī jaunā kvalitātē sāka darboties viens no svarīgākajiem mehānismiem, kas regulē indivīda un valsts attiecības. Administratīvā procesa jomā PROVIDUS jau 2003. gada beigās uzsāka aktīvu darbību gan analizējot pašvaldību pieņemtos lēmumus, gan sniedzot pašvaldību darbiniekiem nepieciešamās konsultācijas un apmācības. PROVIDUS konsultē arī iedzīvotājus, sniedzot tiem informāciju par Administratīvā procesa likuma dotām iespējām. PROVIDUS pakāpeniski paplašina administratīvā procesa prakses analīzi, pievēršoties administratīvās tiesas nolēmumiem. PROVIDUS īpašu nozīmi pievērš lēmumiem, ar kuriem tiek uzlikti administratīvie sodi, un dažādiem faktiskās rīcības veidiem pašvaldībās, jo tos iedzīvotāji visbiežāk pārsūdz tiesā.

Pētnieki: Gatis Litvins, Linda Austere, Agnese Lešinska

Būvniecība

Būvniecība ir nozare, kurā korupcijas aizdomas un birokrātijas smagnējums ir jūtams vēl joprojām. Šo nozari regulē vienpadsmit gadus vecs likums un vairākus desmitus gadus veci valsts pārvaldes principi un paņēmieni. Lai veicinātu esošās normatīvās bāzes uzlabošanu un sekmētu labas pārvaldības principu ieviešanu, PROVIDUS 2005. gadā uzsāka aktīvu darbību, gan analizējot būvvalžu pieņemtos lēmumus, gan apkopojot administratīvo tiesu nolēmumus par būvniecības jautājumiem. PROVIDUS plāno paplašināt savu darbību, piedāvājot gan individuālas konsultācijas, gan apmācības par administratīvā procesa īpatnībām būvniecības jomā.

Pētnieki: Gatis Litvins, Agnese Lešinska

ES struktūrfondi

Kopš iestāšanās Eiropas Savienībā Latvijai ir pieejami apjomīgi finanšu resursi no Eiropas Savienības struktūrfondiem. PROVIDUS ir aktualizējis virkni jautājumu, kas saistīti ar struktūrfondu ieviešanas politiku Latvijā, piemēram, par projektu atlases kritērijiem, informācijas publiskošanu gan par finansējuma saņēmējiem, gan labās prakses piemēriem, par projektu pieteicēju tiesībām apstrīdēt vērtēšanas rezultātu un par struktūrfondu izlietojuma izvērtējumu un analīzi. PROVIDUS regulāri seko līdzi ES struktūrfondu uzraudzības un vadības komiteju darbam un sniedz priekšlikumus par tajos izskatāmajiem dokumentiem. PROVIDUS ir organizējis diskusijas par nākamo ES fondu programmēšanas periodu (2007-2013) un aktīvi iestājies par lielāka finansējuma piešķiršanu cilvēkresursu attīstībai nākamo septiņu gadu laikā. PROVIDUS ir vadošais partneris starptautiskā projektā, kurā piedalās politikas pētniecības institūti un pētnieki no Ungārijas, Čehijas, Lietuvas un Polijas un kura mērķis ir veikt ES struktūrfondu sadales rezultātu analīzi piecās jaunajās ES dalībvalstīs.

Pētnieki: Gatis Litvins 

Politiskās partijas, partiju finanses, priekšvēlēšanu aģitācijas regulējums

Providus eksperti jau kopš 2001.gada gada īpašu uzmanību veltījuši partiju finansēšanas un priekšvēlēšanu aģitācijas jautājumiem. Šie jautājumi īpaši aktualizējās deviņdesmito gadu beigās, kad Pasaules Banka t.s. valsts sagrābšanu Latvijā saistīja ar lielo neskaidras izcelsmes naudas daudzumu politisko partiju kasēs. Līdz šim PROVIDUS darbinieki veikuši septiņus vēlēšanu kampaņu monitoringa projektus (2001. gada pašvaldību, 2002. gada Saeimas, 2005. gada pašvaldību, 2006.gada Saeimas, 2009.gada pašvaldību, 2010.gada Saeimas, 2011gada ārkārtas Saeimas vēlēšanu monitoringus). Šie projekti parasti sastāv no diviem komponentiem – apmaksātās reklāmas un slēptās politiskās reklāmas monitoringa. 2004. gadā tika veikts arī politisko partiju rīkoto pasākumu monitorings, 2006.un 2011.gadā – arī mediju darba līdzsvarotības monitoringi. PROVIDUS darbinieki rosinājuši diskusijas un panākuši likumu izmaiņas, kas veicina atklātības un atbildības principu nostiprināšanu partiju, partiju finansēšanu un piekšvēlēšanas aģitāciju regulējošajos likumos.

Pētnieki: Iveta Kažoka

Tiešās komunikācijas portāls GudrasGalvas.lv

www.GudrasGalvas.lv uzsāka darbu 2010.gada septembrī, mēnesi pirms 10.Saeimas vēlēšanām. Portāla galvenais mērķis bija nodrošināt tiešas komunikācijas iespējas starp vēlētājiem un politiķiem. GudrasGalvas.lv piedāvāja iespēju katram deputāta kandidātam reģistrēt savu profilu, norādīt motivāciju kļūt par Saeimas deputātu un atbildēt uz vēlētāju uzdotajiem jautājumiem. Pēc vēlēšanām mājas lapa tika pārveidota par tiešās komunikācijas portālu starp vēlētājiem un 10.Saeimas deputātiem, kā arī valdības ministriem. Mājas lapa atkal tika pārveidota pirms 11.Saeimas vēlēšanām un šobrīd kalpo komunikācijas nodrošināšanai ar 11.Saeimas deputātiem un valdības ministriem. GudrasGalvas.lv dod iespēju uzdot jautājumus, lasīt deputātu un ministru blogus, piedalīties aptaujās, sekot līdz mediju un Twitter monitoringam par katru ievēlēto amatpersonu, pieteikties Saeimas apmeklējumam, skatīties tiešraides no Saeimas u.c. Lietotāja profils nodrošina vēlētājiem iespēju sekot līdz savām aktivitātēm profilā, kā arī redzēt vienkopus visus uzdotos jautājumus un saņemtās atbildes.

GudrasGalvas.lv koordinatore: Linda Curika