Aktivitātes

PROVIDUS veic Latvijā īstenojamās kriminālpolitikas analīzi un izstrādā priekšlikumus, lai pilnveidotu kriminālsodu izpildes, kriminālprocesuālo un krimināltiesisko politiku. PROVIDUS mērķis ir taisnīgas krimināltiesības, kas ir orientētās uz sabiedrisko un indivīdu interešu aizsardzību, efektīvu konfliktu risināšanu, cietušo aizsardzību, noziedzības recidīva līmeņa samazināšanu un likumpārkāpēju reintegrāciju sabiedrībā. Krimināltiesību jomā PROVIDUS aktīvi strādā pie kriminālsodu izpildes sistēmas reformēšanas, jaunu kriminālprocesuālo institūtu ieviešanas, cietušo interešu aizsardzības, probācijas pasākumu realizācijas u.c. aktuāliem kriminālpolitikas jautājumiem. PROVIDUS veiksmīgi sadarbojas ar Tieslietu ministriju, Ieslodzījuma vietu pārvaldi, atsevišķām ieslodzījuma vietām, Valsts probācijas dienestu, prokuratūru, policiju un nevalstiskām organizācijām.

Kopš 2013.gada 12.februāra PROVIDUS ir Starptautiskās juvenālās justīcijas observatorijas (International Juvenile Justice Observatory) biedrs.

Sodu politika un alternatīvas pirmstiesas apcietinājumam   

Latvija aizvien ir viena no Eiropas līderēm apcietināto personu īpatsvara ziņā. Tāpēc PROVIDUS turpina īstenot jau 2003. gadā uzsākto programmu ar mērķi mazināt to cilvēku skaitu, kas atrodas pirmstiesas apcietinājumā, veidojot pirmstiesas uzraudzības dienestus. Pirmstiesas uzraudzības dienesti jau ir izveidoti vairākās Latvijas pilsētās. PROVIDUS arī iesaistās valsts politikas izstrādē par pirmstiesas uzraudzību.

Pētnieki: Ilona Kronberga, Agnese Lešinska, Gatis Litvins, Sanita Sīle

Policijas atbildība 

Demokrātiska, uz pakalpojumu sniegšanu un sabiedrību orientēta policija ir tiesiskas un demokrātiskas valsts neatņemama sastāvdaļa. Policijas atbildības pret sabiedrību veicināšana ir viena no PROVIDUS krimināltiesību programmas prioritātēm. PROVIDUS pētnieciskā darbība un izglītojošie pasākumi ir vērsti uz policijas darba izvērtēšanu un uzlabošanu. PROVIDUS strādā pie sūdzību izskatīšanas mehānisma uzlabošanas policijā, kā arī mācību moduļu izstrādes policistiem par dažādām tēmām. PROVIDUS ir uzsācis darbu pie metodoloģijas izstrādes policijas darba kvalitātes novērtēšanai, apzinot Latvijas situāciju un izvērtējot ārvalstu praksē izmantotos policijas darba vērtēšanas kritērijus.

Pētnieki: Ilona Kronberga

Cietušo tiesības

Taisnīguma atjaunošana sabiedrībā nav iedomājama bez cietušo tiesību un likumīgo interešu nodrošināšanas. Tāpēc 2004. gadā PROVIDUS uzsāka darbu cietušo tiesību aizstāvības jomā, lai panāktu efektīva valsts kompensācijas mehānisma vardarbīgos noziegumos cietušajiem izveidi un iedzīvināšanu. Kopš 2005. gada maija PROVIDUS aktīvi darbojas valsts kompensācijas mehānismu regulējošās normatīvās bāzes izstrādē. PROVIDUS īsteno informatīvus un izglītojošus pasākumus par cietušo tiesībām tiesībsargājošo institūciju profesionāļiem un plašākai sabiedrībai, kā arī attīsta sadarbību starp nevalstiskajām organizācijām un tiesībsargājošajām institūcijām, īpašu uzmanību pievēršot policijas darbam ar cietušajiem.

Pētnieki: Ilona Kronberga